นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการเว็ปไซต์ของ

บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด (VNGTHAI Co.,Ltd.)

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

          “บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด” เว็ปไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุ อาคาร ที่อยู่อาศัย วิชาชีพและงานบริการ

          “บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด” ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อมายังเว็บไซต์  เราห่วงใยเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่านและต้องการให้ท่านคุ้นเคยกับวิธีที่เราเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล

 

  1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

          1.1 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนที่จะเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อการขายสินค้า หรือ บริการให้แก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึง การจัดส่งสินค้า การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย และการคืนสินค้า และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือ บริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ ทั้งนี้ รวมถึงกรณีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดการ

         1.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น

               (1) เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ไดเร็กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์

               (2) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

 

          1.3 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

          1.4 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

          1.5 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้

          1.6 กรณีที่ท่านให้ความยินยอมเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

               (1) เพื่อให้เรา บริษัทในกลุ่มของเรา ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางอีเมล โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ เอสเอ็มเอส และไดเร็กเมล

               (2) เพื่อให้เราดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไป

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

         2.1 เมื่อท่านติดต่อเรา เช่น ติดต่อ Contact Center, Line, Facebook  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

         (1) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์

         2.7 กรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิแฟรนไชส์กับเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

         (1) ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่  อีเมล ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย ที่อยู่ เบอร์โทรสารทางธุรกิจ และ เบอร์โทรศัพท์

 

  1. คุกกี้

         เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้

4.การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

          เว็บไซต์ “บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด” มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ “บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด”  ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

  1. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

          “บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด” อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือการใช้บริการจากเรา

  1. นโยบายความปลอดภัย

          เว็บไซต์ “บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด” ได้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

  1. ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
  2. มีการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ สัญญาที่มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกดหมาย
  3. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ “บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด” ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะทางโซเชียลมีเดีย ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

 

          ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมอื่นใด เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว  บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด พร้อมยินดีตอบข้อสงสัยและ รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเราตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

 

บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด

หมู่ที่ 1 88/2 ถ.บางกรวย – ไทรน้อย ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ 081-567-8928